Datapolitik

PERSONDATAPOLITIK

Ved oprettelse af et medlemskab i Scala New Life accepterer du, at Scala New Life indsamler og behandler oplysninger om dig. Scala New Life indsamler og behandler de oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit medlemskab og for at levere vores ydelser til dig, som for eksempel tilkøb af personlig træning/kostvejledning. Scala New Life anvender ikke dine oplysningerne til andre formål.
 
OPBEVARINGSPERIODE

Scala New Life opbevarer oplysningerne om dig i op til 2 år efter dit medlemskab er stoppet. Herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret således, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.
 
DINE RETTIGHEDER

Du har til enhver tid ret til at,

 • få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig
 • gøre indsigelse mod indsamling og behandling af dine oplysninger 
 • få urigtige eller vildledende oplysninger, rettet eller slettet

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over Scala New Lifes behandling af dine oplysninger.
 
KONTAKT

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Scala New Life behandling af dine oplysninger skal ske til Scala New Life, Jernbanegade 9, Næstved. info@scala.dk
 
VIDEOOVERVÅGNINGSPOLITIK

Scala New Life har tillid til, at vores kunder er ærlige og følger vores regler. Derfor anvender vi i meget begrænset omfang video som dokumentation – det kan være i tilfælde af tyveri/overfald hos medlemmer og ansatte. Vi gemmer optagelserne i op til 4 uger efter optagelsesdato.
 
COOKIES

Når du bruger www.scala.fitness.dk  anvendes cookies til indsamling af oplysninger. En cookie er en lille datafil, som placeres på din computer, smartphone eller tablet med henblik på at registrere din adfærd. 

UNDERRETNING OM INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Scala New Life indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med dit medlemskab. Vi er dataansvarlig i forbindelse med behandling af dine personoplysninger. Efter databeskyttelsesforordningens regler skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig, fra dig selv. 

 1. Scala New Life er den dataansvarlige – Sådan kontakter du os?

Scala New Life er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, vi har indsamlet om dig. Du kan kontakte os på: info@scala-centret.dk 

 1. Formål med og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger 

Formålet med behandlingen er at håndtere dit medlemskab i Scala New Life, så du får den bedst mulige træningsoplevelse, fra du melder dig ind og i medlemskabets løbetid. Behandlingerne dækker således indmeldelse, markedsføring, håndtering af betaling, henvendelser, varslinger og opsigelse. Desuden behandles for nogle medlemmer ligeledes andre træningsydelser, dopingkontrol, refunderinger, inkasso og udelukkelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger Databeskyttelsesforordningen.

 • Artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
 • Artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
 • Artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige
 • Artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.
 • Artikel 9, stk. 2, litra f, om behandling, der er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.
 • § 8, stk. 3-5, om virksomheders behandling af oplysninger om strafbare forhold.
 • § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, om behandling af CPR-nummer ved samtykke.
 • Reglerne i tv-overvågningsloven. 

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen 

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er, at Scala New Life har behov for at sende oplysninger til advokater eller myndigheder i tilfælde, hvor der er begået kriminelle handlinger, foretage visse behandlinger i markedsføringsøjemed samt foretage tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.

 1. Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for at have et medlemskab hos os. Så for langt de fleste medlemmer vil det være begrænset til almindelige ikke-følsomme personoplysninger såsom kontaktoplysninger, medlemsoplysninger, træningsoplysninger, betalingsoplysninger, kontonummer, videoovervågning og købsoplysninger. Derudover behandler vi – med dit samtykke – oplysninger om dit personoplysninger med henblik på entydig identifikation. Såfremt vores medlemmer begår strafbare handlinger, kan vi behandle disse oplysninger med henblik på politianmeldelse samt ved overvejelse af anlæggelse og gennemførelse af retssager. For medlemmer der benytter personlig træner, vil der eventuelt blive behandlet følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger, såfremt disse medlemmer samtykker til behandlingen.

 1. Modtagere eller kategorier af modtagere

For at understøtte dit medlemskab kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere, som banker og betalingsmyndighed og -instans. I nogle tilfælde vil vi også videregive eller overlade dem til antidoping-myndighed, forsikringsselskaber, sociale medier, reklamebureau, advokat, inkassofirma, eksterne konsulenter eller databehandlere.

 1. Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger i følgende perioder: 

 • Medlemsdata – Opsigelse af medlemskab 2 år
 • Tv-overvågning – Tidspunkt for optagelse op til 4 uger
 • Forsikringssager – Afslutning af sag 3 år
 • Finansielle transaktioner – Sidste transaktion 5 år
 • Udelukkelse – Ophør af udelukkelse 10 år
 • Markedsføring – Tilbagetrækning af samtykke
 • Gæld – Opsigelse af medlemskab + Ophør af gældsforhold 2 år
 1. Retten til at trække samtykke tilbage

I de situationer, hvor vores behandlingsgrundlag er samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på info@scala.dk Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

 1. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på info@scala.dk  

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 • Ret til berigtigelse (rettelse) – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
 • Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
 • Ret til begrænsning af behandling – Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
 • Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi behandler efter en interesseafvejning. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

 1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

 1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.
 2. Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
 3. Lov om tv-overvågning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1190 af 11. oktober 2007 (med senere ændringer)

 

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon. En cookie er ikke et program, der kan indeholde skadelige programmer eller virus.

Hjemmesidens brug af cookies

Cookies er nødvendige for at få www.scala.fitness.dk  til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

Hvor længe opbevares cookies?

Det er varierende, hvor længe cookies opbevares på dit udstyr. Tiden regnes fra den seneste gang, du var inden på hjemmesiden. Efter udløb vil cookies automatisk blive slettet. 

Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer, tablet eller telefon ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.
Det er muligt at fravælge nogle annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk her.

Sletning af cookies

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete.

Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Har du spørgsmål?

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. På info@scala.dk